ONLINE DESTEK
Sözleşmeler

Ticari Elektronik İleti İçin Aydınlatma Metni

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİ HUSUSUNDA

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ-AKTARILMASI HAKKINDA 

AYDINLATMA METNİ
 

Değerli Ziyaretçilerimiz, Üyelerimiz ve Müşterilerimiz,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat uyarınca, VF Ege Giyim Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Şirket) olarak veri sorumlusu sıfatıyla aydınlatma yükümlülüğümüz olduğundan, işbu metin ile kişisel verilerinizin işlenmesi ile veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENMEKTEDİR? KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI NEDİR?

Şirkete vereceğiniz isim, soy isim, rumuz, yaş/doğum tarihi, cinsiyet, yaşanılan bölge, adres ve teslimat adresi, cep/ev/is telefon numaraları, mail adresleri gibi kişisel verileriniz ve alışverişlerinize dair her türlü bilgileriniz mevzuata uygun şekilde, Şirket ve Şirketin ortakları, iş ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları, tedarikçileri ve belirleyeceği (sosyal medya-online reklam ağı işletmecileri dahil) diğer işlenme amacının gerektirdiği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından ve bu kişiler arasında, mevzuattan kaynaklanan nedenlerle, ürün, hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmeniz için ve her türlü ürün, hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve kullanıcı/üyelik/müşteri işlemlerinin yapılması amacıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ VE HUKUKİ SEBEBİMİZ NEDİR? 

Kişisel verileriniz, bu metinde belirtilen ve ayrıca kanunlarda kişisel verilerin işlenebileceği ve aktarılabileceği açıkça öngörülen hallerde, verilerinizin tarafınızca alenileştirildiği durumlarda, her türlü sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu hallerde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu durumlarda, ayrıca hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olduğu durumlar ile temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu/işleyen olarak burada ve yasalarda öngörülmüş meşru menfaatler için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu/gerekli olduğu hallerde her türlü otomatk olan/olmayan yöntemler ile (Şirkete ve yukarıda anılan kuruluşlara sözlü/yazılı verdiğiniz bilgilerden, mağazalar ve/veya bulundukları fiziki-sanal ortamları, mobil uygulamaları dahil olmak üzere internet sitelerini ziyaret ve içerik incelemelerinizden, sosyal medya ve reklam ağı işletmecilerine ait sitelerdeki üyelik ve işlem bilgilerinizden, Şirket ve yukarıda anılan kuruluşlar nezdindeki (fiziki ve sanal/dijital) üye/kullanıcı/müşteri işlemleri ile alışverişlere ve müşteri memnuniyetine dair ödeme-tahsilat-teslimat-şikayet-kampanya-anket işlemlerim ve bunların yasal mali belgeleri ile diğer belgeleri-kayıtlarından, ayrıca internet ve iletişim cihazlarının ve/veya mobil uygulamaların muhtelif ortamlarda ve yerde kullanımlarından oluşan/edinilen yazılı, sözlü, görsel ve teknik verilerden) temin edilmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ SÜRE İLE, KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA SAKLAMAKTA VE AKTARMAKTAYIZ?

Kişisel verileriniz, yasal azami süreler aşılmamak üzere ve bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun olarak öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere işlenecek, kaydedilecek, saklanacak, elde edilebilir hale getirilecek, kullanılacak, gerektiğinde güncellenecek, yukarıda anılan kişiler/kuruluşlar arasında yurt içinde ve dışında aktarılabilecektir. 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI NELERDİR?

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebini, hangi amaç ve yöntemlerle işleneceğini, kimlere hangi amaçla aktarılabileceğini, kişisel verilerin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde ve dışında aktarılıp aktarılmadığını, üçüncü kişileri öğrenme, bilme ve tüm bu hususlarda bilgi talep etme haklarına, eksik veya yanlış işlenmiş olmaları halinde düzeltilmesini, kanuni şartlarına ve yöntemine uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, kişisel verilerinizin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek ve mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu, tüm bu konularda Şirketin aşağıda belirtilen veri sorumlusuna mevzuatın öngördüğü koşullar çerçevesinde başvurabileceğinizi, bu başvuru için ilgili mevzuata göre uygun işlemin yapılarak tarafıma mevzuata uygun biçimde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verileceğini bilgilerinize sunarız. 

Kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da VF’e daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu: VF Ege Giyim Sanayi ve Ticaret Ltd Şti

E-posta: kvk_vfege@vfc.com 

Kep Adresi: vfegegiyim@hs02.kep.tr 

Adres: Halit Ziya Bulvarı No:42/3-301 Kayhan İş Merkezi Çankaya İzmir